Om bhur bhuvah svah tat savitur vareniyam bhargo devas yadhi mahi dhíyo yo nah prachodayat

Yellow
Blue
White
Om Mani Padme Hum
Gayatri Mantra
The Great Compassion Mantra
counter for wordpress